Share
İşte Öncelik Verilecek İcraatlar

İşte Öncelik Verilecek İcraatlar

İşte Öncelik Verilecek İcraatlar
User Rating: 0 (0 votes)

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın altına imza koyduğu 4’lü Koalisyon Protokolü’nde hükümetin 22 öncelikli icraatı yer aldı.

İşte detaylar;

HÜKÜMETİN ÖNCELİKLİ İCRAATLARI :

1. Hükümet, göreve gelir gelmez ilk icraat olarak müşavirliği kaldıracaktır. (Bu amaçla bundan böyle üçlü kararname ile atanacak kamu görevlilerinin görevden alınmaları halinde müşavirlik hakkı kazanamayacağına ilişkin yasa tasarısını Meclise sunacaktır ve ivedilikle yasalaşması yönünde irade ortaya koyacaktır.)

2. Hükümet göreve gelir gelmez, hali hazırda müşavir statüsüne sahip kamu görevlilerinin hangi dairelerde hangi görevleri üstleneceklerini belirleyecek çalışmayı başlatacak ve iki ay içinde bu çalışma tamamlayarak ilgili kişileri göreve başlatacak, görev kabul etmeme veya kabul edip yapmama halinde mevzuattaki yaptırımlar uygulanacaktır.

3. Yürürlükteki mevzuata göre bugün müdür yahut müsteşar konumunda olup müşavir olmaya aday olanların müşavirlik hakkı kazanmalarını önleyerek kamu yönetiminde israfın önlenmesi ve verimlilik esasları çerçevesinde düzenleyecek bir yasaya ilişkin çalışma hükümet göreve gelir gelmez başlatılacaktır. Bu yasal değişiklik yürürlüğe konulmadan yeni müşavir yaratacak şekilde herhangi bir görevden alma işlemi yapılmayacaktır.

4. Hükümetin kuruluşundan itibaren bakanlıklara, dairelere ve bağlı kurumlara yapılacak olan müsteşar, müdür, yönetim kurulu üyelikleri ve kaymakamlık da dahil tüm atamalar liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

5. Hükümetin kuruluşundan itibaren bakanlıklara, dairelere ve bağlı kurumlara her ne isim altında olursa olsun yapılacak olan tüm istihdamlar önceden Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilecektir.

6. Geçmişte görev yapan hangi hükümet döneminde olursa olsun bakanlar kurulu kararları da dahil yapılmış olan idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananlar iptal edilecek veya duruma göre hukuka uygun hale getirilecektir. Bakanlıklar kendi bünyelerinde inceleme birimleri oluşturabilir.

7. Bugüne değin hangi hükümet döneminde, hangi partiye mensup kişi ya da kişilere ilişkin olursa olsun, bazıları kamuoyuna da yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak ve hangi dosyanın ne aşamada olduğu konusunda hükümetin kuruluşundan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır. Bunlardan gerek görülenlerle ilgili olarak özel soruşturma memurları atanması yoluna gidilecek, özel soruşturma memurları tarafından tamamlanan dosyalar, gereği yapılmak üzere derhal Başsavcılığa iletilecektir.

8. Koalisyon ortakları Mal Bildiriminde Bulunma yasasına uygun olarak yapılacak denetim sonucunda mal kaçırma, malını doğru beyan etmeme veya mal varlığındaki önemli artışı beyan etmeme ve/veya kaynağını izah etmeme durumlarıyla ilgili olarak gerekli yasal süreçlerin başlatılması ve yasaya aykırı durumların saptanması halinde yasadaki cezaların uygulanabilmesi için konunun Başsavcılığa aktarılması yönünde irade ortaya koyacaklardır. Ayrıca Nereden Buldun Yasası çıkartılacaktır.

9. Koalisyon ortakları, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koyacak ve dokunulmazlığını kaldıracaklardır.

10. Hükümet kurulur kurulmaz Başbakanlık Denetleme Kurulu’na yönetim kurulları geçmişteki hükümetler tarafından atanmış olan bankalara ilişkin olarak, hangi hükümet döneminde olursa olsun alınan kararların ilgili bankaları zarara uğratıp uğratmadığını denetleme görevi verilecek ve suç unsuru saptanması durumunda konunun Başsavcılık kanalıyla mahkemeye taşınması yönünde siyasi irade gösterilecektir.

11. Hükümet kurulur kurulmaz Sayıştay raporlarının polis ve Başsavcılık süreçleriyle ilgili olarak hangi aşamada olduklarının tespiti ve kamuoyu ile paylaşılması yoluna gidilecektir. Bahse konu raporların Başsavcılık ve Polis bağlamında hızlı şekilde sonuçlandırılması için, bu iki kuruma personel ve ekipman desteği de sağlanarak siyasi bir irade ortaya konulacaktır.

12. Kamu reformu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalar hızla tamamlanacak ve en kısa süre içerisinde Meclis genel kuruluna sevk edilecektir.

13. Yurttaşlık Yasasında ve Çalışma Yasası’nda değişikliğe gidilecek. Yurttaşlık verilmesine dair kriterler keyfi uygulamaları önlemek için yeniden düzenlenecek, yurttaşlık verilmesine bazı sınırlamalar konulacak, belirli süreler ertesinde beyaz kimlik uygulamasıyla çalışma izinli olarak ülkemizde bulunan yabancıların seçme seçilme hakkı hariç tüm yurttaşlık haklarını kazanmaları imkanı yaratılacak, yeni yurttaş olanların yurttaş olmalarından sonraki ilk genel seçimde oy kullanmamaları benzeri kurallar yürürlüğe konulacak.

14. İlçelerin ve emirname bölgelerinin imar planlarının üniversiteler ve özel sektörden de hizmet alınarak mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefiyle var olan çalışmalar sonuçlandırılacaktır.

15. Bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden denetlenebileceği bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa altında birleştirilecek, vergi indirimlerinin ve vergi muafiyetlerinin süreleri sınırlandırılacaktır. Turizm rezerv arazileri uluslararası ve ulusal yatırımcılara açık olacak şekilde, çevre, vatandaşların anayasal hakları ve kamu yararı esas alınarak düzenlenecek özel bir ihale yöntemiyle verilebilecektir.

16. Seçim ve halkoylaması yasası, YSK ile istişare edilerek, seçmenin iradesinin azami surette sandığa yansıması ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve değiştirilecektir.

17 .Sayıştay ve Ombudsman ile ilgili mevzuat, yetki alanları konusundaki eksiklik ve belirsizliklerin giderilmesi ve işlevlerini daha etkili biçimde yapmaları amacıyla gözden geçirilecektir.

18. Faiz yasası hükümetin göreve gelişi ertesinde mümkün olan en kısa sürede Cumhuriyet Meclisi’ne getirilip yürürlüğe konulacaktır.

19. Bakanlar görev alanlarını ve yetkilerini, yürüttükleri ticari faaliyette kendilerine veya başkalarına avantaj yaratmak üzere kullanmayacaklardır.

20. Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) yasası hükümetin kuruluşundan itibaren ilk bir yıl içerisinde değiştirilecek ve tarafsızlığı güçlendirilerek, kamuda işe girişte ve terfilerde adil sınavların yapılmasını destekleyecek ve üyelerinin niteliklerinin çağın şartlarına uygun şekilde düzenlendiği bir hale dönüştürülecektir.

21. Ülkemize giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacak.

22. Koalisyon ortağı dört siyasi parti Kıbrıs müzakereleri konusundaki pozisyonlarını muhafaza edeceklerdir. Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak hükümet Cumhurbaşkanı ile diyaloğu en sağlıklı seviyede tutmaya özen gösterecektir.

Taraflar arasında mutabık kalınan hususlar bunlarla sınırlı değildir. Yazımı konusunda üzerinde uzlaşılacak diğer hususlar, yukarıdakilerle birlikte Dörtlü Koalisyon Hükümeti Programı’nda yer alacaktır.

 

26 Kez Okundu